Ερευνητικές Εργασίες – Projects

    Η Ερευνητική Εργασία (project) αποτελεί διακριτή ενότητα του Προγράμματος Σπουδών στην Α΄ και στην Β΄ τάξη του Λυκείου. 

     Κατά την έναρξη του σχολικού έτους ο Σύλλογος Διδασκόντων του Α΄Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού εγκρίνει σε ειδική συνεδρία τα προτεινόμενα θέματα, τα οποία έρχονται να συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση και ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε διαδικασίες διερευνητικής μάθησης, αξιοποιώντας και συχνά υπερβαίνοντας το περιεχόμενο, τα εννοιολογικά σχήματα και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις των εμπλεκομένων μαθημάτων.

    Οι Ερευνητικές Εργασίες υλοποιώντας βασικές αρχές του Νέου Σχολείου, αναδεικνύουν εναλλακτικές παιδαγωγικές και διδακτικές επιλογές και πρακτικές, συμβάλλουν στην οικοδόμηση γνώσεων, την κατανόηση σε βάθος πλευρών του υπό μελέτη θέματος, την παραγωγή νέας γνώσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων διερεύνησης, συνεργασίας και επικοινωνίας, αναγνώρισης και σεβασμού του διαφορετικού, ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών σε ένα συμμετοχικό και ομαδοσυνεργατικό μαθησιακό περιβάλλον.

     Οι μαθητές λειτουργούν ως πρωταγωνιστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ενεργοποιούνται ως ποικιλότροποι – δραστήριοι δημιουργοί της γνώσης, της μόρφωσης και της συμπεριφοράς τους, αποποιούμενοι το ρόλο των παθητικών αποδεκτών-καταναλωτών έτοιμης γνώσης. Οριοθετούν το θέμα της έρευνάς τους, προσδιορίζουν τα επιμέρους ερωτήματα, αξιοποιούν τα δυνατά τους σημεία, μαθαίνουν να αυτο-οργανώνονται, να διατηρούν ανοιχτή στάση απέναντι στην έρευνα και κυρίως να αναλαμβάνουν την ευθύνη για το έργο που επιλέγουν να φέρουν σε πέρας.

      Το νέο μάθημα αναδύεται ως πολύτιμο εργαλείο-κλειδί για την όξυνση της κριτικής σκέψης των μαθητών, τη διεύρυνση των πνευματικών και ψυχοσυναισθηματικών οριζόντων και την καλλιέργεια της επιστημονικής μεθόδου εργασίας και πνεύματος συνεργασίας, απαραίτητα εφόδια για τους πολίτες του 21ου αιώνα.

H Διευθύντρια

Αμαλία Μαυροειδή